• darkblurbg

Wat te doen met een executeur die niet mee werkt?

executeur
Gepubliceerd op: 26-10-2016

Vaak wordt in een testament door de erflater een executeur benoemd. In veel gevallen is dit een van de erfgenamen. Het komt regelmatig voor dat de (andere) erfgenamen vinden dat de executeur de erfenis niet goed beheert en/of hen onvoldoende op de hoogte houdt. Wat kunt u als erfgenaam doen als u niet tevreden bent over het functioneren van de executeur?

De executeur heeft in beginsel de taak de goederen van de erfenis te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Voor de uitoefening van deze taken worden aan de executeur diverse bevoegdheden toegekend. Deze taak brengt echter ook verplichtingen voor de executeur met zich mee. Zo heeft de executeur bijvoorbeeld de verplichting om een boedelbeschrijving op te stellen. Ook dient de executeur aan de erfgenamen alle verzochte inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak te geven.

Ontslag van de executeur

Indien een erfgenaam van mening is dat de executeur zijn verplichtingen onvoldoende nakomt, kan aan de kantonrechter worden verzocht om de executeur te ontslaan. De kantonrechter zal hiertoe overgaan bij ‘gewichtige redenen’. Hiervan is bijvoorbeeld sprake op het moment dat de executeur is tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taken. Dit kan het geval zijn indien een executeur na geruime tijd nog niet is overgegaan tot het opstellen van een boedelverdeling. Van ‘gewichtige redenen’ kan ook sprake zijn bij een vertrouwensbreuk tussen de executeur en de (andere) erfgenamen. Het aangeven dát er geen vertrouwen meer in de executeur is, is hiervoor onvoldoende. Het wantrouwen in de executeur moet van voldoende omvang en gewicht zijn en al geruime tijd duren. Van de executeur kan worden verwacht dat hij / zij alle gevraagde inlichtingen verstrekt. Als een executeur niet aan een verzoek kan voldoen, dan dient de executeur aan te geven dat hij niet aan het verzoek kan of wil voldoen. Houdt een executeur beschikbare informatie achter voor de erfgenamen dan kan sprake zijn van gewichtige redenen op grond waarvan de executeur kan worden ontslagen.

Geen vertrouwen in de executeur

In een uitspraak van de rechtbank werd het ‘vertrouwenscriterium’ toegepast. Mevrouw X is overleden. In haar testament heeft zij haar kinderen A en B benoemd tot erfgenaam. Zij heeft haar neef Y benoemd tot executeur. Erfgenaam A verzoekt de kantonrechter om Y te ontslaan, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in Y als executeur. Hierbij geeft erfgenaam A aan dat hij de Y als executeur meerdere keren om een uitleg en onderbouwende stukken heeft verzocht over een verminderd banksaldo. Y liet na om de onderbouwende stukken aan erfgenaam A te versturen. Datzelfde gold voor de maandelijkse reserveringen van verzekeringen en belastingen van de woning. De kantonrechter oordeelde dat het vertrouwen van erfgenaam A in executeur Y ernstig is geschaad doordat de executeur de stukken ter onderbouwing en specificaties van de diverse posten, ondanks herhaald verzoek, niet heeft opgemaakt en verstrekt aan erfgenaam A. Doordat dit wantrouwen ook al lange tijd voortduurde heeft de kantonrechter met onmiddellijke ingang ontslag verleent aan Y als executeur van de nalatenschap. Conclusie Voor het ontslag van een executeur zijn gewichtige redenen nodig. Of hiervan sprake is, is afhankelijk van tal van factoren. Een gespecialiseerd erfrechtadvocaat kan u adviseren.