• darkblurbg

Een erfgenaam kan kortweg een erfenis verwerpen, een erfenis 'beneficiair' aanvaarden of een erfenis`zuiver' aanvaarden.

Zuivere aanvaarding van de erfenis

Zuivere aanvaarding betekent dat zowel de baten als de schulden overgaan op de erfgenaam. Dat heeft tot gevolg dat schuldeisers bij de erfgenaam kunnen aankloppen om hun vorderingen te innen. Het eigen vermogen van de erfgenaam is in principe niet beschermd. Aanvaarding vindt al plaats als een erfgenaam een goed uit een boedel meeneemt. De gevolgen kunnen groot zijn. Veel mensen zijn zich daarvan niet bewust.

Per 1 september 2016 geldt een nieuwe regeling, waardoor minder snel sprake is van zuivere aanvaarding. Er is per 1 september sprake van zuivere aanvaarding indien de erfgenaam goederen uit de nalatenschap verkoopt of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. De nieuwe regeling bevat ook een uitzondering ingeval van onverwachte schulden, die bijvoorbeeld pas bekend worden nadat een erfgenaam al zuiver heeft aanvaard. De erfgenaam kan in dat geval de rechter verzoeken beneficiaire aanvaarding (zie hieronder) alsnog toe te staan.

Beneficiaire aanvaarding van de erfenis

Door een nalatenschap beneficiair te aanvaarden, blijft het eigen vermogen van de erfgenaam in beginsel buiten schot. Deze wijze van aanvaarding vindt vaak plaats als niet duidelijk is wat de nalatenschap inhoudt of het vermoeden bestaat dat er schulden zijn. Indien de schulden in de nalatenschap groter zijn dan de baten, kunnen schuldeisers niet bij de erfgenaam terecht als deze beneficiair heeft aanvaard.

Verwerpen van de erfenis

U kunt een erfenis verwerpen. In dat geval heeft de erfgenaam niets met de erfenis te maken, men neemt dan afstand van de erfenis. Let wel op, want bij het verwerpen van de erfenis, nemen uw eigen erfgenamen mogelijk uw plaats in, zodat zij erven wat u heeft verworpen. 

Welke keuze moet u maken?

Wij kunnen u adviseren over de voor u beste keuze in verband met een erfenis en de wijze waarop u zich kunt indekken tegen mogelijke problemen. Ook indien u een keuze al gemaakt heeft, maar op problemen stuit, zoeken wij met u naar de best mogelijke oplossing.