• darkblurbg

Hoe wordt een erfenis verdeeld?

Voor de verdeling van de erfenis is het belangrijk vast te stellen of een overledene een testament heeft gemaakt of dat niet heeft gedaan. Vervolgens moet kort gezegd vastgesteld worden wie wat krijgt.

Er is geen testament

Indien er geen testament is opgemaakt geldt de wettelijke verdeling. De wet bevat regels, die bepalen wie voor welk deel en in welke volgorde erfgenaam is. De wet bepaalt bijvoorbeeld wie de erfgenamen  zijn en wat er met de erfenis moet gebeuren  De wettelijke regeling houdt onder meer in dat de langstlevende echtgenoot de beschikking krijgt over de gehele nalatenschap. De erfdelen van de overige erfgenamen, bijvoorbeeld kinderen, hoeven dan pas bij overlijden van de langstlevende echtgenoot te worden uitgekeerd.

Er is wel een testament

Bij testament kan van de wettelijke regels worden afgeweken. In een testament kan worden bepaald dat bepaalde goederen of gelden direct aan een erfgenaam toekomen. Daarnaast kunnen wettelijke erfgenamen worden onterfd, of aan buitenstaanders juist goederen of gelden worden nagelaten (bijvoorbeeld door het toekennen van een legaat). Ten slotte wordt in een testament vaak iemand aangewezen als 'executeur'. De executeur heeft de taak de verdeling van de erfenis op zich te nemen.

Hoe werkt onterven en wat is een legitieme portie?

Een ouder kan een kind of echtgenoot onterven. Een kind kan echter ook dan een deel van de erfenis opeisen, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen en bestaat alleen uit geld.

Problemen bij verdelen van de erfenis

Bij het verdelen van de erfenis ontstaan vaak problemen en geschillen. De executeur voert bijvoorbeeld zijn taken niet goed uit, of wordt juist gehinderd door de erfgenamen; goederen uit de erfenis worden verborgen gehouden en niet verdeeld; een familielid is onterfd en maakt aanspraak op zijn 'legitieme portie', waarbij gedane schenkingen van voor het overlijden weer een rol kunnen spelen.

Wat kunnen wij bij de verdeling van de erfenis voor u doen?

Het verdelen van een erfenis blijkt maar al te vaak complex en een bron van conflicten te zijn. Onze gespecialiseerde advocaten geven u duidelijkheid over uw positie en komen voor uw belangen op. Ook in een procedure bij de rechter.